Privacy statement

In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens Stichting Lumen Holland Rijnland verwerkt en met welk doel we dat doen.

Stichting Lumen Holland Rijnland neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement kun je lezen hoe wij dit doen en lees je informatie over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Stichting Lumen Holland Rijnland staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70545561 en houdt kantoor op de Hooigracht 12-14, 2312 KS te Leiden . 

Stichting Lumen Holland Rijnland is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Stichting Lumen Holland Rijnland jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Stichting Lumen Holland Rijnland persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Stichting Lumen Holland Rijnland voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Stichting Lumen Holland Rijnland worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom (dienst).

Doeleinde: Financiële administratie /vrijwilligersvergoedingen

 • Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC),  openstaande saldo.
 • Grondslag: Wettelijke verplichting.
 • Bewaartermijn: Maximaal 7 jaar.

Doeleinde: Cursussen

 • Gegevens: Naam en telefoongegevens, E-mailadres, eerste 4 cijfers van de postcode, geboortedatum.
 • Gegevens die nodig zijn om de cursus te volgen zoals huiswerkopdrachten.
 • De contactgegevens vragen wij om contact op te kunnen nemen voor de cursus.  Ook kunnen wij contact opnemen (bijvoorbeeld via het e-mailadres) voor vervolgcursussen of andere activiteiten die hieruit logischerwijs voortvloeien.
 • De geboortedatum vermelden wij op het certificaat wat je ontvangt aan het eind van de cursus.
 • De postcode om geanonimiseerde verantwoording te kunnen afleggen bij onze subsidieverstrekkers.
 • Grondslag: Uitvoering van de inschrijving (overeenkomst).
 • Bewaartermijn: Wij bewaren de gegevens tot 5 jaar na laatste contact. Mocht je binnen deze periode opnieuw inschrijven voor een andere cursus, kunnen deze gegevens van belang zijn.

Doeleinde: Lotgenotengroepen/ontmoeten

 • Gegevens: Naam en telefoongegevens, E-mailadres, eerste 4 cijfers van de postcode.
 • Gegevens die tijdens de bijeenkomsten genoteerd worden en door de groepsbegeleider van belang worden geacht om verslag van te doen.
 • De contactgegevens vragen wij om contact op te kunnen nemen voor de lotgenotengroep.
 • De postcode om geanonimiseerde verantwoording te kunnen afleggen bij onze subsidieverstrekkers.
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.
 • Bewaartermijn: Wij bewaren de gegevens tot 5 jaar na laatste contact. Mocht je binnen deze periode opnieuw deelnemen aan de groep kunnen deze gegevens van belang zijn.

Doeleinde: Cliëntondersteuning

 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, adresgegevens alleen wanneer huisbezoek gevraagd wordt, anders alleen eerste 4 cijfers van de postcode.
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.
 • Bewaartermijn: Wij bewaren de gegevens tot 5 jaar na het laatste contact.  Mocht je binnen deze periode opnieuw gebruik maken van deze dienst, kunnen de gegevens van belang zijn voor de nieuwe vraagstelling.

Doeleinde: Crisiskaart

 • Gegevens: NAWTE-gegevens, geboortedatum, zorgpolisnummer.
 • Gegevens die je tijdens de afspraken vertelt en die op het crisiskaartplan vermeld moeten worden. Telefoonnummers derden met hun toestemming, omdat ze een taak hebben in jouw crisiskaartplan.
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.
 • Bewaartermijn: Wij bewaren de gegevens tot 5 jaar na het laatste contact. Mocht je binnen deze periode opnieuw een kaart aanvragen, kunnen deze gegevens van belang zijn.

Doeleinde: Sollicitatie

 • Gegevens: NAW, E-mailadres, Telefoonnummer.
 • Grondslag: Toestemming betrokken persoon.
 • Bewaartermijn: Tot 4 weken na afsluiting procedure. Dit doen wij om de procedure volledig af te ronden.

Doeleinde: Nieuwsbrief

 • Gegevens: Naam, E-mailadres.
 • Grondslag: Toestemming betrokken persoon.
 • Bewaartermijn: Zolang als inschrijving duurt, om de nieuwsbrief te kunnen sturen.

Social Media

Het volgen van Stichting Lumen Holland Rijnland op Twitter, Facebook en LinkedIn heeft consequenties voor je privacy. 

Je geeft Facebook, Twitter en LinkedIn  gelegenheid je ‘profiel’ aan te vullen met het feit dat je Stichting Lumen Holland Rijnland volgt. Het ‘profiel’ is een verzameling gegevens over ieder van ons die Facebook en Google bijhouden voor met name advertentiedoeleinden. Zij putten daarbij uit verschillende bronnen zoals sitebezoek, locaties en telefoon- en mailcontacten. Als je reageert op Facebook-berichten van Stichting Lumen Holland Rijnland heeft het betreffende bedrijf inzage in je tekst. Deze kunnen zij gebruiken voor profiling.

Foto’s op de website

De foto’s op deze website houden geen verband met klanten of medewerkers van Stichting Lumen Holland Rijnland. Waar dit wel het geval is, hebben wij hiertoe toestemming van de klant of medewerker gekregen.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Stichting Lumen Holland Rijnland heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Stichting Lumen Holland Rijnland over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen, zie contactgegevens.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek kun je een verzoek hiertoe doen bij Stichting Lumen Holland Rijnland , zie contactgegevens waar je dat kunt doen.

Je kunt verzoeken dat Stichting Lumen Holland Rijnland je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt het recht om Stichting Lumen Holland Rijnland te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Dit houdt in dat je een verzoek kan indienen om tijdelijk niets te doen met je gegevens totdat een bezwaar of probleem met de verwerking daarvan is opgelost.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Stichting Lumen Holland Rijnland of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Stichting Lumen Holland Rijnland te verkrijgen.

Stichting Lumen Holland Rijnland zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Stichting Lumen Holland Rijnland je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Stichting Lumen Holland Rijnland

Een verzoek kan gestuurd worden naar info@lumen-hollandrijnland.nl

Stichting Lumen Holland Rijnland zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Stichting Lumen Holland Rijnland een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Stichting Lumen Holland Rijnland je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Stichting Lumen Holland Rijnland. Het kan zijn dat Stichting Lumen Holland Rijnland verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Stichting Lumen Holland Rijnland ze?

Wij gebruiken cookies voor statistische doeleinden en surfgedrag. Deze cookies maken geen inbreuk op je privacy.

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Stichting Lumen Holland Rijnland worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Stichting Lumen Holland Rijnland worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Stichting Lumen Holland Rijnland je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar  info@lumen-hollandrijnland.nl

Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Stichting Lumen Holland Rijnland jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar  info@lumen-hollandrijnland.nl

Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming.  In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.