Beleidsadvisering

Stichting Lumen geeft advies over beleidsthema’s die betrekking hebben op de maatschappelijke positie van de achterban. Lumen haalt de signalen op uit individuele en groepsgewijze cliëntondersteuning, uit de Lumen Adviesgroep en via contacten met organisaties die werkzaam zijn in het sociale domein.

Maatschappelijke zorg

De decentralisaties in het sociale domein leveren veel veranderingen op met betrekking tot ondersteuning op het gebied van inkomen, zorg en maatschappelijke participatie van mensen met psychische aandoeningen, verslavingsproblematiek en maatschappelijke problemen. Stichting Lumen adviseert college, beleidsambtenaren, managers en gemeenteraadsleden vanuit het cliëntperspectief over belangrijke aandachtspunten in de Maatschappelijke zorg en aansluiting met gespecialiseerde zorg. Stichting Lumen schreef mee aan de uitvoeringsagenda Maatschappelijke zorg en verzorgt vanaf het begin de advisering vanuit cliëntperspectief. Hieronder een overzicht van de thema’s die Lumen op de agenda zette en die een plaats hebben gekregen in het beleid:

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Om de overgang van beschermd wonen naar zelfstandig wonen te kunnen voltrekken heeft Lumen gehamerd op het belang van een bredere kijk op begeleiding. Een manier om dit aan te pakken is om een module op te nemen waarin meer aandacht is voor persoonlijk, maar vooral ook van maatschappelijk herstel van mensen.  Voor sommigen betekent dit een paar uurtjes per week naar een buurthuis, maar voor anderen kan het betekenden dat toch die kans op een betaalde baan in zicht kan komen.  De ontwikkeling van de modules is nog in volle gang.

Overbruggingszorg naar lokale Wmo

Met de decentralisaties van de ambulante begeleiding gaat ook de overbruggingszorg naar de lokale Wmo, zo is het plan.  het is dus van groot belang dat medewerkers in het sociale domein voldoende expertise hebben op het gebied van psychiatrie.

Kwetsbare bewoners in de wijk

Op de conferentie kwetsbare bewoners in de wijk aandacht voor het thema leefbaarheid. Wat is nodig om voor alle bewoners in de wijk hetzelfde gevoel van veiligheid, buurtbeleving, woonklimaat et cetera. Wat kan ieders rol zijn daarin. Alle aanwezigen brachten casus in. Lumen heeft voorgesteld om in de buurten kleinschalige informatiebijeenkomsten te geven over thema’s die samenhangen met leven met psychische aandoeningen. Laatst was een wat kleinere bijeenkomst waar nadere onderlinge afspraken zijn gemaakt. Lumen is vertegenwoordigd in een adviesgroep die de projectleider adviseert.

Bemoeizorg

De invulling van bemoeizorg wordt herzien en ook gedecentraliseerd. Lumen heeft er in de ontwikkeltafels, zowel die in de Rijnstreek als in de Leidse regio allereerst voor gepleit om het woord zorgmijders onder de loep te nemen en liever te spreken van zorgmissers. Belangrijke aandachtspunten vanuit het cliëntperspectief die besproken zijn op diverse bijeenkomsten met beleidsambtenaren en beroepskrachten uit toeleidingsteams en bemoeizorgers zelf: probeer aan te sluiten bij de leefwereld van mensen. Praat niet in termen van triage of dreigende gevaar. Geef erkenning en herkenning.

Werk en Dagbesteding

Arbeidsparticipatie. Zowel in de vorm van arbeidsmatige dagbesteding (Wmo) als re-integratietrajecten naar werk. Lumen pleit voor meer aandacht voor maatschappelijk herstel en arbeidsre-integratie, een wens van velen. Ook al is betaald werk te zwaar dan moet er een goed alternatief zijn zodat mensen het werk kunnen doen dat past bij de eigen mogelijkheden.

Armoedebeleid

Lumen schreef een brief naar het Leidse stadsbestuur op het voorgenomen plan om armoedebeleid meer toe te spitsen op participatie en deze taak te beleggen bij het Sociaal wijkteam. Ook hier geldt: is er voldoende tijd en expertise in het Sociaal wijkteam om deze taak naar behoren te kunnen uitvoeren? Lees hier de inspraakbrief.