Duin- en BollenstreekLeidse Regio

Arbeidsparticipatie

Lumen Holland Rijnland speelt op alle fronten een zeer actieve rol in het thema arbeidsparticipatie: in de belangenbehartiging, de (beleids)advisering in uitvoeringsagenda’s, voorlichting, stuurgroepen, casuïstiekoverleggen en in de onafhankelijke ervaringsdeskundige cliëntondersteuning.

Lumen stelt knelpunten vast en participeert in een driemaandelijks overleg met professionals uit de op (arbeids)participatie gerichte trajectbegeleiding, UWV en medewerkers vanuit de gemeentelijke dienstverlening en het gemeentelijk sociaal ontwikkelbedrijf.

Casuïstiek

De casuïstiek die besproken wordt in dit overleg biedt een goed inzicht in de wijze waarop mensen die in zorg zijn, of juist zorg ontberen, vastgelopen zijn in hun re-integratietraject. Via de gebundelde expertise, begeleiding en ondersteuning (peersupport) van alle partijen – met bestaande arbeidsvoorzieningen of door alle deelnemers dwars door alle schotten heen – konden we mensen alternatieve trajecten bieden. Dit blijft de komende jaren een groot speerpunt binnen de uitvoeringsagenda’s maatschappelijke zorg en GGZ Infrastructuur. Verbeteren van de inkomenssituatie, continuïteit van zorg en sociale en maatschappelijke rehabilitatie zijn de pijlers waarop mensen hun plek weer kunnen vinden in de samenleving.

Stuurgroep Arbeidsparticipatie Holland Rijnland

Lumen is actief in de stuurgroep van het al zes jaar bestaande samenwerkingsverband Arbeidsparticipatie Holland Rijnland. Hier zijn de drie subregio’s van Holland Rijnland vertegenwoordigd samen met UWV, GGZ-organisaties en Maatschappelijke Opvang. Vanuit deze stuurgroep worden de landelijke subsidielijnen gecoördineerd en uitgevoerd in samenwerking met alle partners. Lumen houdt hierbij zeer de belangen van de toekomstige werknemers in de gaten zodat er in de toekomst geen mensen meer zullen zijn die buiten de boot vallen. Zoals burgers die niet ‘in het juiste hokje vallen’ vanwege een uitkeringsachtergrond of patiëntenstatus.

De stuurgroep is bezig geweest met de volgende thema’s:

  • Meer aansluiting bij vastgelopen re-integratie op behandel- en begeleiding.
  • Het ‘ontschotten’ van gespecialiseerde trajectbegeleiding (Gezamenlijke financiering: Wmo, Participatiewet en Zvw).
  • Meer mogelijkheden voor bijstandsgerechtigden (gespecialiseerde begeleiding).
  • Meer ondersteuning voor hulpverleners die zich niet per se bezighouden met arbeidstoeleiding (bv. woonbegeleiders, casemanagers, persoonlijk begeleiders etc.) .
  • Meer openheid op werkvloer over psychische aandoeningen en stigma.
  • Meer focus op werkaanpassingen bij psychische problematiek.

Opgenomen op de Werkvloer

In 2020 en 2021 had Lumen een grote rol in de campagne Opgenomen op de Werkvloer. Deze campagne heeft in de Duin- en Bollenstreek gewerkt aan positieve, realistische beeldvorming rond werknemers en werkzoekenden met psychische problematiek.

Met inzet van verschillende instrumenten is doelgericht ingezet op informeren, preventie, verbinden, activeren en empowerment en is een sluitende aanpak ontwikkeld waarbij iedereen kan vertellen wat hij nodig heeft op de werkvloer.
Ervaringsdeskundigen hebben een belangrijke rol bij het verwezenlijken van de aanpak en zijn ook in 2022 actief!

Meer informatie

Neem contact op met Jeannette Plaizier projectleider Duin- en Bollenstreek en Leiden via jeannetteplaizier@lumen-hollandrijnland.nl ondersteunend naar betaald of lerend vrijwilligerswerk ma, di, wo, donderdag.

Zie ook de samenwerking van organisaties in de antistigma-campagne Opgenomen op de Werkvloer, die in 2022 en 2023 werkt aan het realiseren van een sluitende aanpak in de bevordering van arbeidsparticipatie voor mensen met psychische aandoeningen.

Werk als medicijn (interview Divosa)