Project Time Out

Duin- en Bollenstreek

Binnen de Duin- en Bollenstreek wordt met de inzet van ervaringsdeskundigen bij leertafels een gezamenlijke, intersectorale multidisciplinaire team- en werkwijze ontwikkeld, waarbij gebruik gemaakt wordt van de specifiek-complementerende expertise van de verschillende sectoren (GGZ, VG, maatschappelijke opvang en verslavingszorg)

Een dergelijke aanpak gericht op samenwerking zal leiden tot snellere actie waar sprake is van multiproblematiek bij mensen die dreigen uit te vallen bij Beschermd Wonen, omdat de huidige ondersteuning door de hoofdbehandelaar onvoldoende is.

Tijdelijke opvang op een kleinschalige locatie is mogelijk waarbij het intersectorale team een specifiek begeleidingsplan opstelt.

Doel(en) van het project 

  • Zorg en opvang voor mensen voor wie op dit moment geen passende plek is in de Duin- en Bollenstreek
  • Preventief interventies inzetten om erger te voorkomen
  • Samenwerken met verschillende organisaties om te de-escaleren en te werken aan herstel
  • De leertafels worden ingezet om casussen te bespreken en hierin verschillende betrokkenen mee te laten denken/doen
  • Ontschotting tussen zorgaanbieders
  • De pilot monitort wat nodig is om cliënten zelfstandig te laten wonen, maar brengt ook de
    doorstroommogelijkheden en de woonbehoefte(n) van cliënten met multiproblematiek in kaart

Mail voor meer informatie over het project  

Meld casuïstiek