Duin- en BollenstreekLeidse RegioRijnstreek

Arbeidsparticipatie

Lumen Holland Rijnland speelt op alle fronten een zeer actieve rol in het thema arbeidsparticipatie: in de uitvoeringsagenda’s, de stuurgroep, het casuïstiekoverleg en in de ondersteuning van mensen zelf.

Ook in 2020 is er weer veel bereikt. Lumen stelde knelpunten vast. Ook organiseerde ze overleg met professionals uit de op (arbeids)participatie gerichte trajectbegeleiding, UWV en medewerkers vanuit de gemeentelijke dienstverlening.

Casuïstiek

De casuïstiek bood in 2020 weer een goed inzicht in de wijze waarop mensen die in zorg zijn, of juist zorg ontberen, vastgelopen zijn in hun re-integratietraject. Via de gebundelde expertise, begeleiding en ondersteuning (peersupport) van alle partijen – met bestaande arbeidsvoorzieningen of door alle deelnemers dwars door alle schotten heen – konden we mensen alternatieve trajecten bieden. Dit kan allemaal nog veel beter en is dan ook de komende jaren een groot speerpunt binnen de uitvoeringsagenda’s maatschappelijke zorg en GGZ Infrastructuur. Verbeteren van de inkomenssituatie, continuïteit van zorg en sociale en maatschappelijke rehabilitatie zijn de pijlers waarop mensen hun plek weer kunnen vinden in de samenleving.

Stuurgroep Arbeidsparticipatie Holland Rijnland

Lumen is actief in de stuurgroep van het al vijf jaar bestaande samenwerkingsverband Arbeidsparticipatie Holland Rijnland. Hier zijn de drie subregio’s van Holland Rijnland vertegenwoordigd samen met UWV en GGZ Rivierduinen. Vanuit deze stuurgroep worden de landelijke subsidielijnen gecoördineerd en uitgevoerd in samenwerking met alle partners. Lumen houdt hierbij zeer de belangen van de toekomstige werknemers in de gaten zodat er in de toekomst geen mensen meer zullen zijn die buiten de boot vallen. Zoals burgers die niet ‘in het juiste hokje vallen’ vanwege een uitkeringsachtergrond of patiëntenstatus.

De stuurgroep is bezig geweest met de volgende thema’s:

  • Meer aansluiting bij vastgelopen re-integratie op behandel- en begeleiding.
  • Het ‘ontschotten’ van gespecialiseerde trajectbegeleiding (Gezamenlijke financiering: Wmo, Participatiewet en Zvw).
  • Meer mogelijkheden voor bijstandsgerechtigden (gespecialiseerde begeleiding).
  • Meer ondersteuning voor hulpverleners die zich niet per se bezighouden met arbeidstoeleiding (bv. woonbegeleiders, casemanagers, persoonlijk begeleiders etc.) .
  • Meer openheid op werkvloer over psychische aandoeningen en stigma.
  • Meer focus op werkaanpassingen bij psychische problematiek.

Meer informatie

Heb je een achtergrond met psychische problematiek of ben je een professional in de arbeidstoeleiding en wil je meer weten over dit platform neem contact op met Jeanine Speckman jeaninespeckman@lumen-hollandrijnland.nl / 06-16944334(belangenbehartiging/casuïstiek) of Monique van Biezen mvanbiezen@lumen-hollandrijnland.nl / 06-53831754 (belangenbehartiging/beleidsadvisering).

Werk als medicijn (interview Divosa)